GESCHIEDENIS

De kerk kort na de bouw in de 30-er jaren

De geschiedenis van onze parochie voert ons niet zo ver terug in het verleden. Pas in 1931 nl. werd door de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Aengenent, het besluit genomen een parochie in Koog aan de Zaan te stichten. Met een vooruitziende blik had pastoor Zurlohe van de Maria Magdalena parochie van ’t Kalf daarvoor al in 1926 een stuk grond aangekocht. Op dat stuk grond aan de huidige Boschjesstraat zouden niet alleen een kerk en pastorie moeten verrijzen, maar ook een RK lagere school (architect:  N. Molenaar Jr.).

In die tijd van nog sterke verzuiling en in een socialistische Zaanstreek een provocerend plan. Bovendien was het crisistijd, een periode van werkloosheid en armoede. De aangestelde bouwpastoor, dhr. P.J. Simons, stond dan ook voor een gecompliceerde taak: financiële perikelen, een onkerkelijke streek, weerstand tegen de bouw van de school etc. wisselden elkaar af. Met initiatief, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en veel gebedel overwon hij deze moeilijkheden. Daardoor verrees er in 1932 aan een brede sloot naast de pastorie een kerkgebouw, die op 21 november door Mgr. Aengenent plechtig werd ingewijd. In 1933 volgde de Leonardusschool.

Na deze beginperiode in de crisistijd zouden nog verschillende, soms roerige, tijdvakken elkaar opvolgen, waarvan sommige een plaats in de geschiedenisboeken van streek of land hebben gekregen. In de jaren die volgden gingen verschillende pastores voor in onze parochie, soms geassisteerd door kapelaans. Uiteraard zijn er in die jaren ook wijzigingen in de kerk aangebracht, doch meestal van beperkte aard. Zo groeide de parochie tot een gezonde en levende gemeenschap en werden diverse mijlpalen bereikt. Vele jubilea, de uitbreiding van de school, de vervanging van de in de oorlog geconfisqueerde kerkklok, de plaatsing van een nieuwe Kruisweg, de demping van de sloot, de bouw van een jeugdgebouw, enz. enz.. Tot in detail zijn alle gebeurtenissen opgetekend in het boek “75 jaar lief en leed in een Zaanse parochie” van de heer J.A. Verschuren, dat bij gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de kerk in 2006 verscheen. Het boek beschrijft hoe we zijn gekomen van de vooroorlogse geschiedenis via crisis, oorlog, wederopbouw, het 2e Vaticaans concilie, de ontkerkelijking tot waar we nu zijn.

De laatste periode, die in dit boek is beschreven, is die van 1992 tot 2006. Naast enkele andere aanpassingen is dit hoofdstuk toegevoegd aan de oorspronkelijke uitgave van 1992 "60 jaar lief en leed in een Zaanse parochie”. In het begin van die periode werd in onze parochie de eerste pastoraal werker benoemd, de heer J.P. Room. In diezelfde jaren zijn ook de enkele aanpassingen in het kerkgebouw gedaan. Met name het nieuwe liturgisch centrum en de ruimte achterin de kerk zijn beter gericht op het samen vieren voor de voorganger en de kerkbezoekers. De parochiegemeenschap staat door die ontwikkeling weer helemaal in het “nu”.

Het kerkgebouw is sinds 2006 een gemeentelijk monument.

Zo is er in de afgelopen 75 jaar veel gebeurd, in de wereld en in onze parochie. Toch is er een rode draad in de geschiedenis te ontdekken: de parochie is eigenlijk nooit “rijk” in de zin van “vermogend” geweest, maar is er dankzij de bijdragen en de inzet van vele parochianen als vrijwilligers, toch steeds in geslaagd een levende gemeenschap te zijn en te blijven. Het belangrijkste draagvlak is daarbij dus steeds gevormd door de parochianen zelf.

 

Voorzijde van het jubileumboek
Dit boek was uitsluitend verkrijgbaar in het jubileumjaar 2006-2007, bij het 75 jarig bestaan van resp. de parochie en het kerkgebouw.